Różne

Kto stanowi prawo? – odpowiedź na pytanie


Prawo jest systemem zasad regulującym zachowanie ludzi i określającym ich prawa i obowiązki. Jest ono tworzone przez władze państwowe, a jego stanowienie należy do kompetencji ustawodawczych. Prawo może być stanowione na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Prawo może być tworzone przez organy ustawodawcze, sądy i inne organy władzy publicznej. Prawo może również być tworzone przez społeczeństwo poprzez akty prawne, takie jak umowy cywilne i kontrakty.

Jakie są podstawowe zasady prawa w Polsce?

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym prawem w Polsce.

2. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz do poszanowania godności osobistej.

3. Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów i przekonań oraz do ich publicznego wyrażania.

4. Każdy ma prawo do swobodnego korzystania z dóbr kultury i sztuki oraz do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

5. Każdy ma prawo do ochrony środowiska naturalnego, a także do informacji na temat stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

6. Każdy ma prawo do równego traktowania bez względu na pochodzenie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, religię, orientację seksualną czy też inny status społeczny lub materialny.

7. Każdy ma prawo do nietykalności cielesnej oraz domu i innych miejsc zamieszkania, a także do ochrony przed naruszeniem tych miejsc przez organy państwowe lub inne podmioty publiczne lub prywatne.

8. Każdy ma prawo do poszanowania godności człowieka oraz jego dóbr materialnych i niematerialnych, a także do ochrony tych dóbr przed naruszeniem ze strony organów państwowych lub innych podmiotów publicznych lub prywatnych

Jakie są najważniejsze instytucje prawne w Polsce?

Najważniejszymi instytucjami prawnymi w Polsce są: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sądy Powszechne. Trybunał Konstytucyjny jest najwyższym organem orzekającym w sprawach konstytucyjnych. Sąd Najwyższy jest najwyższym sądem w Polsce i jest odpowiedzialny za rozstrzyganie spraw cywilnych, karnych i pracy. Naczelny Sąd Administracyjny jest odpowiedzialny za rozstrzyganie spraw administracyjno-gospodarczych. Natomiast Sądy Powszechne są odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów cywilnych i karnych na poziomie lokalnym.

Jakie są najważniejsze zmiany w polskim prawie w ostatnich latach?

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w polskim prawie. Najważniejsze z nich to: wprowadzenie ustawy o ochronie danych osobowych, która chroni dane osobowe obywateli; ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ustanawia odpowiedzialność karną dla osób prawnych; nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadziła m.in. nowe regulacje dotyczące umów cywilnoprawnych; ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która określa cele i priorytety polityki rozwoju państwa; ustawa o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza szeroki zakres świadczeń socjalnych dla rodzin; oraz nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która usprawnia postępowanie sądowe.

Prawo jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Stanowi je władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Każda z tych władz ma swoje określone kompetencje i odpowiedzialność za stosowanie prawa. Wszystkie te władze są niezbędne do utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz do ochrony praw obywateli.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *